Permisjonsreglement

Fra og med 19.august 2013 vil det bli en innskjerping av permisjoner fra opplæringen. Det er klare føringer fra Byrådet og fra Utdanningsadministrasjonen om at Osloskolene skal tolke og håndheve permisjonsreglene i tråd med Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen.

Det er en viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 skoledager og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet. 

Søknad om permisjon bør så sant det er praktisk mulig foreligge minimum 3 uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Alle søknader om permisjon må være skrevet under av en foresatt. Søknader må derfor enten skannes og sendes pr. mail til skolens postmottak: godlia@ude.oslo.kommune.no eller leveres til skolen via kontoret eller kontaktlærer. Søknadsskjema finner du her.

Alle søknader om permisjon vil bli vurdert individuelt. Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens (fvl.) § 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og skal sendes skolen. Skolen behandler så klagen og oversender denne til Utdanningsadministrasjonen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Øyvind Bibow Hansen
Rektor