Permisjonsreglement

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.  

Søknad om permisjon bør så sant det er praktisk mulig foreligge minimum 3 uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

Skriv en kortfattet søknad og send til skolens postmottak. Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

Alle søknader om permisjon må være skrevet under av en foresatt. Søknader må derfor enten skannes og sendes pr. mail til: postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Husk å merke e-post med skolens navn.

 Søknadsskjema finner du her.

Alle søknader om permisjon vil bli vurdert individuelt. Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens (fvl.) § 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og skal sendes skolen. Skolen behandler så klagen og oversender denne til Utdanningsadministrasjonen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.