Hovedseksjon

Veiledet lesing

Learning Media, et statlig forlag i New Zealand, beskriver veiledet lesing på denne måten: ”In any literacy programme, guided reading has a central role in leading students towards independence in reading.” Derfor har forlag utgitt mange serier med nivådifferensierte bøker.

Nivåene er ofte kodet med farger og det følger med instruktive lærerveiledninger som gir læreren tips på hva som særpreger boka og som det er naturlig å veilede på. Det er både fakta- og fiksjonsbøker og bøkenes tema er veldig varierte: alt fra fotball og ridning til eventyr og spenningsbøker.

Metoden legger vekt på tilpasset opplæring og differensiering og er i tråd med kravene i den nye læreplanen som ble innført med Kunnskapsløftet (Kunnskapsdeparte-mentet/Utdanningsdirektoratet 2006). I veiledet lesing deles elevene i grupper ut fra interesser og kompetanse. Elevene og læreren sitter i en liten gruppe på fem-seks elever slik at alle ser hverandre.

Det arbeides gjerne med småbøker eller tekster i ulike sjangere. Alle elevene og læreren har samme tekst foran seg og læreren veileder elevene gjennom tekstene. Alle gruppene har ulike tekster på ulike nivåer slik at norskundervisningen kan tilpasses den enkelte elevs mestringsnivå i høy grad.

Læreren aktiverer forkunnskap og elevene får assosiere fritt rundt temaet før lesingen starter. Herved oppnår man en undervisningssituasjon som er basert på tilpasning og høyt aktivitets- og involveringsnivå hos den enkelte. Veiledet lesing er samhandling i praksis rundt en målrettet læringsaktivitet. Læreren har et whiteboard eller en flip-over og læringsmålet blir definert. Elevene drøfter og samhandler rundt teksten de arbeider med.