Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

 •  styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 •  legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 •  gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 •  legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Hovedoppgaver for driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Driftsstyrets medlemmer
Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

 • to foreldre
 • to ansatte
 • tre eksterne 


Vi viser for øvrig til Osloskolens Standardreglement for driftsstyrene (Byrådssak 209 av 19.10.2006)

Driftssyret