Hovedseksjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Barnets vansker kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende. PPT gir råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold som angår barnets opplæringssituasjon. 

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Foresatte tar kontakt med skolen som eventuelt henviser videre.